eGFR.se

en kalkylator för njurfunktion utvecklad av forskare från Lunds universitet

Kalkylator för beräkning av eGFR

Använd de patientdata du har tillgänglig för beräkning. Desto mer patientdata du kan fylla i, desto precisare blir beräkningen. Algoritmen kan användas från 2 års ålder och uppåt.

Beräkningar
Motsvarar kreatinin vid 18 år - μmol/L
Relativt eGFRkreatinin - mL/min/1.73 m2
Relativt eGFRcystatin C - mL/min/1.73 m2
Medel relativt eGFR - mL/min/1.73 m2
eGFR-kvot -
Absolut eGFRkreatinin - mL/min
Absolut eGFRcystatin C - mL/min
Absolut medel eGFR - mL/min
BMI - kg/m2
Kroppsarea - m2
Bedömning
English flag as a link to english website egfrcalculator.com English language version: eGFRcalculator.com

Konvertera relativt eGFR till absolut eGFR

Enkel konvertering med Dubois-formel för de tillfällen då du har relativt eGFR men önskar absolut eGFR

Beräkningar
Absolut eGFR - mL/min
Kroppsarea - m2

Bakgrund

Förutom att hålla kroppens elektrolyter i balans, dess pH stabilt och reglera dess proteom, har njurarna en central funktion i att filtrera bort läkemedel och röntgenkontrastmedel från blodet. Dålig njurfunktion innebär att vissa läkemedel stannar kvar i blod längre och leder till högre doser och risker för skador. För att mäta njurfunktionen används måttet Glomerular Filtration Rate (GFR).

Glomerulära filtrationshastighet (GFR), som det kallas på svenska, kan bestämmas genom invasiva procedurer t. ex. mätning av renalt clearance av inulin, 51Cr-EDTA eller iotalamat eller plasma-clearance av iohexol eller 51Cr-EDTA[1][2]. Sådana procedurer är dyra, långsamma och inte helt utan risker för patienten. Det har därför konstruerats ekvationer som uppskattar GFR baserat på cystatin C respektive kreatinin, där resultaten betecknas eGFRcystatin C respektive eGFRkreatinin.

Denna webbplats presenterar en kalkylator för att på ett enkelt sätt använda de ekvationer som utvecklats av forskare på Lunds Universitet[2-8].

Ekvationerna möjliggör förutom bedömning av eGFR även diagnostik av krympt-por-syndrom, en diagnos med hög morbiditet och mortalitet[9-13], som beror på att filtrationen av medelstora (5-40 kDa) molekyler är mer nedsatt än filtrationen av små molekyler (så som vatten och kreatinin), vilket leder till ansamling av aterosklerosfrämjande proteiner[13].

Ekvationerna som används på denna sida är den cystatin C-baserade CAPA[6]- och den kreatinin-baserade LMR18[7]-ekvationen. Medelvärdet av de två estimaten är i allmänhet det bästa värdet som praktiskt går att erhålla, och värdets pålitlighet kan testas genom att man jämför de två estimaten med varandra[3-5].

Hur beräknas relativt GFR?

Cystatin C-halten i plasma/serum är relativt oberoende av kroppskonstitution och enkla cystatin C-baserade ekvationer för GFR, innehållande endast cystatin C-halten och patientens ålder som parametrar, är därför användbara för både barn och vuxna[6][8][9]. CAPA-ekvationen kräver inte användning av kontroversiella termer baserade på ”ras” eller ”kön”[6][8][9].

Kreatininhalten i plasma/serum är beroende av en persons muskelmassa. Kunskap om en persons ålder och kön tillåter en uppskattning av medelmuskelmassan hos en sådan person och dessa parametrar används därför, tillsammans med kreatininhalten, för att skapa kreatinin-baserade estimeringsekvationer för GFR[7].

För de flesta vuxna patientpopulationer är medelvärdet av estimaten, (eGFRcystatin C + eGFRkreatinin)/2, det bästa GFR-estimatet[3-5].

Beräkning av cystatin C-baserat relativt eGFR med CAPA

CAPA-ekvationen beskrivs nedan:

Relativt eGFR = 130 x Cystatin C-1.069 x ålder-0.117 - 7

Beräkning av kreatininbaserat relativt eGFR med LMR18

LMR18 är en formel för att uppskatta relativt GFR. Formeln ser ut som följande för vuxna:

Relativt eGFR = eX-0,0158 × ålder + 0,438 × ln(ålder)

Där X beräknas enligt tabellen nedan:

Kvinnor X = 2,50 + 0,0121 × (150 - krea) (om krea <150 μmol/L)
X = 2,50 - 0,926 × ln(krea / 150) (om krea ≥150 μmol/L)
Män X = 2,56 + 0,00968 × (180 - krea) (om krea <180 μmol/L)
X = 2,56 - 0,926 × ln(krea / 180) (om krea ≥180 μmol/L)

För barn och ungdomar under 18 år används nedanstående formler för att omvandla deras kreatininvärde till motsvarande värde vid 18 års ålder, vilket då används för att beräkna eGFR tillsammans med ålder 18 år [23]

Pojkar:
ln(justerat kreatinin) = ln(kreatinin) + 0,259 x (18 - ålder) - 0,543 x ln(18 / ålder) - 0,00763 x (182 - ålder2) + 0,0000790 x (183 - ålder3)
Flickor:
ln(justerat kreatinin) = ln(kreatinin) + 0,177 x (18 - ålder) - 0,223 x ln(18 / ålder) - 0,00596 x (182 - ålder2) + 0,0000686 x (183 - ålder3)

Bedömning av ekvationernas tillförlitlighet

Om det eGFR som den cystatin C-baserade ekvationen genererar stämmer överens med det eGFR som genereras av den kreatinin-baserade ekvationen krävs ingen ytterligare diagnostik med invasiv bestämning av GFR.

Ju närmare eGFRcystatin C och eGFRkreatinin stämmer överens, desto säkrare är medelvärdesestimatet och om eGFRcystatin C/eGFRkreatinin-kvoten ligger inom intervallet 0,80-1,20 kan man i allmänhet lita på medelvärdesestimatet.

Om estimaten inte stämmer överens, t.ex. om eGFRcystatin C/eGFRkreatinin-kvoten ligger utanför intervallet 0,80-1,20, krävs en klinisk bedömning av patienten och ställningstagande till vidare diagnostik.

Om patienten har en muskelmassa tydligt avvikande från medelmuskelmassan för sin ålder (t. ex. vid paralys, immobilitet, anorexi, överdrivet kroppsbyggande) eller nyligen intagit stora mängder kött eller ett läkemedel som påverkar njurutsöndring av kreatinin - skall ett GFR-estimat baserat enbart på cystatin C användas[14-18].

Om patienten behandlas med glukokortikoider (kortison), peroralt eller intramuskulärt, ökar synteshastigheten för cystatin C, varför i dessa fall ett GFR-estimat baserat enbart på kreatinin skall användas[19].

Vid hypertyreos stiger cystatin C-halten medan kreatininhalten sjunker utan att detta säkert motsvarar GFR-förändringar[20].

För vuxna patienter som ej hör till någon av ovanstående kategorier kan en invasiv GFR-bestämning, t.ex. bestämning av plasma-clearance av iohexol, krävas.

Påvisande av krympt-por-syndrom

Om eGFRcystatin C är <70% av eGFRkreatinin (dvs eGFRcystatin C/eGFRkreatinin-kvoten är <0,70) utan att några felkällor kan identifieras, lider patienten av krympt-por-syndrom med kraftigt ökad risk för utveckling av allvarlig sjukdom och tidig död, ofta på grund av kardiovaskulära manifestationer[9-13]. Ökningen i morbiditet och mortalitet är direkt proportionell mot den inverterade eGFRcystatin C/eGFRkreatinin-kvoten och gäller för kvoter <0,8[21]. Det ska påpekas att det ännu ej är bekräftat att krympt-por-syndrom hos barn under 18 år ger upphov till några kliniska konsekvenser.

Tolkning av eGFR

eGFR avspeglar njurfunktionen och kan således i vissa fall användas i diagnostiskt syfte. För att ställa diagnosen Kronisk njursvikt kan följande definition från KDIGO användas[24]:

Kriterier för Kronisk Njursvik (Något av följande ska föreligga under minst 3 månader)
Minst en av följande markör för njurskada:
 • Albuminuri (Albumin-kreatininkvot >3 mg/mmol)
 • Urinsediment
 • Elektrolytrubbning på grund av tubulär skada
 • Histologiska förändringar i njuren
 • Strukturella skador vid bilddiagnostik
 • Njurtransplanterad
och/eller Nedsatt GFR: GFR eller eGFR <60 ml/min/1.73 (Njurstadium 3a-5)

Stadieindelning för njursvikt görs fördelaktigt med relativt eGFR enligt nedanstående tabell.

Stadieindelning av Kronisk njursjukdom/svikt
Stadie GFR/eGFR Bedömning
G1 (Njursvikt stadium 1) ≥90 Normal njurfunktion
G2 (Njursvikt stadium 2) 60-89 lätt nedsatt njurfunktion
G3a (Njursvikt stadium 3a) 45-59 Lätt-måttligt nedsatt njurfunktion
G3b (Njursvikt stadium 3b) 30-44 Måttlig-kraftigt nedsatt njurfunktion
G4 (Njursvikt stadium 4) 15-29 Avancerad njursvikt
G5 (Njursvikt stadium 5) <15 Terminal njursvikt

Beräkning av absolut GFR från relativt GFR

Relativt eGFR är normerad till en viss kroppsyta och därigenom blir referensvärdena för män och kvinnor, vuxna och barn, väsentligen desamma och oberoende av den aktuella personens kroppsstorlek (kroppsyta). Den relativa glomerulära filtrationen är lämplig som mått för att ange njurfunktionen hos patienter och för att följa njurfunktionens utveckling.

Om man emellertid önskar hjälp med att dosera läkemedel eller kontrastmedel, som till väsentlig del utsöndras via njurarna krävs kunskap om absolut GFR hos patienten.

Absolut eGFR kan beräknas utifrån Relativt eGFR med formeln:

Absolut GFR = Relativt GFR × kroppsyta (m2)/1,73 m2

Där kroppsyta beräknas med Dubois-formel enligt[22]:

Kroppsyta (m2) = (vikt (kg)0,425 × längd (cm)0,725) × 0,007184

Källor

 1. Soveri I, Berg U, Björk J, Elinder CG, Grubb A, Mejare I, Sterner G, Bäck SE on behalf of the SBU review group. Measuring GFR: A Systematic Review. Am J Kidney Dis 2014; 64: 411-424.

 2. SBU. Methods to estimate and measure renal function (glomerular filtration rate). Stockholm: Swedish Council on Health Technology Assessment (SBU); 2012. SBU report no 214.

 3. Grubb A. Non-invasive estimation of glomerular filtration rate (GFR). The Lund model: Simultaneous use of cystatin C- and creatinine-based GFR-prediction equations, clinical data and an internal quality check. Scand J Clin Lab Invest, 2010; 70: 65 - 70

 4. Nyman U, Grubb A, Sterner G, Björk J: Different equations to combine creatinine and cystatin C to predict GFR. Arithmetic mean of existing equations performs as well as complex combinations. Scand J Clin Lab Invest 2009; 69: 619-627.

 5. Grubb A, Nyman U, Björk, J: Improved estimation of glomerular filtration rate (GFR) by comparison of eGFRcystatin C and eGFRcreatinine. Scand J Clin Lab Invest 2012; 72: 73-77.

 6. Grubb A, Horio M, Hansson LO, Björk J, Nyman U, Flodin M, Larssson A, Bökenkamp A, Yasuda Y, Blufpand H, Lindström V, Zegers I, Althaus H, Blirup-Jensen S, Itoh Y, Sjöström P, Nordin G, Christensson A, Klima H, Sunde K, Hjort-Christensen P, Armbruster D, Ferrero C: Generation of a new cystatin C-based estimating equation for glomerular filtration rate using seven assays standardized to the international calibrator. Clin Chem 2014; 60: 974-986.

 7. Björk J, Nyman U, Delanaye P, Grubb A, Larsson A, Vranken L, Åkesson A, Pottel H. A novel method for creatinine adjustment makes the revised Lund-Malmö GFR estimating equation applicable in children. Scand J Clin Lab Invest 2020; 80: 456-463.

 8. Ottosson Frost C, Gille-Johnson P, Blomstrand E, St-Aubin V, Leion F, Grubb A (2022): Cystatin C-based equations for estimating glomerular filtration rate do not require race or sex coefficients. Scand J Clin Lab Invest 2022; 82:162-166. DOI: 10.1080/00365513.2022.2031279

 9. Grubb A. Cystatin C is indispensable for evaluation of kidney disease. eJIFCC 2017; 28: 269-276.

 10. Grubb A, Lindström V, Jonsson M, Bäck SE, Åhlund T, Rippe B, Christensson A. Reduction in glomerular pore size is not restricted to pregnant women. Evidence for a new syndrome: “Shrunken pore syndrome”. Scand J Clin Lab Invest 2015; 75: 333-340.

 11. Dardashti A, Nozohoor S, Grubb A, Bjursten H. Shrunken Pore Syndrome is associated with a sharp rise in mortality in patients undergoing elective coronary artery bypass grafting. Scand J Clin Lab Invest 2016; 76:74-81.

 12. Purde MT, Nock S, Risch L, Medina Escobar P, Grebhardt C, Nydegger UE, Stanga Z, Risch M. The cystatin C/ creatinine ratio, a marker of glomerular filtration quality: associated factors, reference intervals, and prediction of morbidity and mortality in healthy seniors. Transl Res 2016; 169: 80–90.

 13. Sällman-Almén M, Björk J, Nyman U, Lindström V, Jonsson M, Abrahamson M, Schiller Vestergren AL, Lindhe Ö, Franklin G, Christensson A, Grubb A. Shrunken pore syndrome is associated with increased levels of atherosclerosis-promoting proteins. Kidney Int Rep 2019; 4: 67-79.

 14. Thomassen SA, Johannesen IL, Erlandsen EJ, Abrahamsen J, Randers E. Serum cystatin C as a marker of the renal function in patients with spinal cord injury. Spinal Cord 2002; 40:524-8.

 15. Viollet L, Gailey S, Thornton DJ, Friedman NR, Flanigan KM, Mahan JD, Mendell JR. Utility of cystatin C to monitor renal function in Duchenne muscular dystrophy. Muscle Nerve 2009;40:438–42.

 16. Preiss DJ, Godber IM, Lamb EJ, Dalton RN, Gunn IR. The influence of a cooked-meat meal on estimated glomerular filtration rate. Ann Clin Biochem 2007;44:35– 42.

 17. Tangri N, Stevens LA, Schmid CH, Zhang YL, Beck GJ, Greene T, Coresh J, Levey AS. Changes in dietary protein intake has no effect on serum cystatin C levels independent of the glomerular filtration rate. Kidney Int 2011;79:471–7.

 18. Blackwood WS, Maudgal DP, Pickard RG, Lawrence D, Northfield TC. Cimetidine in duodenal ulcer. Controlled trial. Lancet 1976;2:174–6.

 19. Risch L, Herklotz R, Blumberg A, Huber AR. Effects of glucocorticoid immunosuppression on serum cystatin C concentrations in renal transplant patients. Clin Chem 2001; 47:2055-2059.

 20. Karawajczyk M, Ramklint M, Larsson A. Reduced cystatin C-estimated GFR and increased creatinine-estimated GFR in comparison with iohexol-estimated GFR in a hyperthyroid patient: A case report. J Med Case Reports 2008; 2:66.

 21. Herou E, Dardashti A, Nozohoor S, Zindovic I, Ederoth P, Grubb A, Bjursten H. The mortality increase in cardiac surgery patients associated with shrunken pore syndrome correlates with the eGFRcystatin C/eGFRcreatinine-Ratio. Scand J Clin Lab Invest 2019; 79: 167-173. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00365513.2019.1576101

 22. DuBois D, DuBois EF. A formula to estimate the approximate surface area if height and weight be known. Arch Intern Medicine. 1916; 17:863-871. doi:10.1001/archinte.1916.00080130010002

 23. Nyman U, Berg U, Grubb A, Larsson A, Hansson M, Littmann K, Åsling-Monemi K, Björk J. Så kan formel för vuxna skatta glomerulär filtration hos barn. Läkartidningen. 2021;118:20134 Lakartidningen.se 2021-06-21

 24. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease Kidney International Supplements (2013) 3, 136–150; doi:10.1038/kisup.2012.72

Uppdateringar

2024-02-28

2023-07-26

2023-02-03

2022-10-03