Logotype

Verktyg för beräkning av

PÅLITLIGT CYSTATIN C- OCH KREATININ-BASERAT ESTIMAT AV RELATIVT GFR

och av

ABSOLUT GFR FRÅN RELATIVT GFR

samt för diagnostik av

KRYMPT-POR-SYNDROM

Introduktion

För att rätt kunna bedöma en patients njurfunktion och rätt dosera ett njurutsöndrat läkemedel eller kontrastmedel krävs kunskap om patientens glomerulära filtrationshastighet (GFR). Denna kan bestämmas genom invasiva procedurer t. ex. mätning av renalt clearance av inulin, 51Cr-EDTA eller iotalamat eller plasma-clearance av iohexol eller 51Cr-EDTA1,2. Sådana procedurer är dyra, långsamma och inte helt utan risker för patienten. Det har därför konstruerats cystatin C- och kreatinin-baserade estimeringsekvationer för GFR och där resultaten betecknas eGFRcystatin C respektive eGFRkreatinin. Denna webbplats anvisar en enkel strategi för att erhålla bästa möjliga estimering av GFR genom att använda estimeringsekvationer för GFR baserade på cystatin C- och kreatinin-metoder inställda mot internationella kalibratorer2-8. Strategin medger samtidigt diagnostik av krympt-por-syndrom med dess höga morbiditet och dödlighet9-13 beroende på att vid detta syndrom filtrationen av 5-40 kDa molekyler är mer nedsatt än filtrationen av småmolekyler, som vatten och kreatinin, och den därmed åtföljande ansamlingen av aterosklerosfrämjande proteiner13. Strategin innebär användning av den cystatin C-baserade CAPA6- och den kreatinin-baserade LM-Rev7,8-ekvationen. Medelvärdet av de två estimaten är i allmänhet det bästa estimatet för vuxna och dess pålitlighet kan testas genom att man jämför de två estimaten3-5. För barn gäller att det bästa estimatet erhålls genom att enbart använda den cystatin C-baserade ekvationen6. För ytterligare information om användningen av estimerat GFR se Riktlinjer för Södra sjukvårdsregionen1,2

Beräkning av pålitligt estimat av relativt GFR

Cystatin C-halten i plasma/serum är relativt oberoende av kroppskonstitution och enkla cystatin C-baserade estimeringsekvationer för GFR, innehållande endast cystatin C-halten och patientens ålder som parametrar, är därför användbara för både barn och vuxna6,9. Kreatinin-halten i plasma/serum är, förutom av GFR, starkt beroende av en persons muskelmassa. Kunskap om en persons ålder och kön tillåter en uppskattning av medelmuskelmassan hos en sådan person och dessa parametrar används därför, tillsammans med kreatininhalten, för att skapa kreatinin-baserade estimeringsekvationer för GFR3,7,8. För de flesta vuxna patientpopulationer är medelvärdet av estimaten, (eGFRcystatin C + eGFRkreatinin)/2, det bästa GFR-estimatet och pålitligheten av detta kan också testas genom att jämföra de två estimaten3-5. För barn gäller att det bästa estimatet erhålls genom att enbart använda den cystatin C-baserade ekvationen6.

Optimal tolkning av resultat

Om, för en vuxen, det GFR-estimat, som den cystatin C-baserade ekvationen genererar, stämmer överens med det, som genereras av den kreatinin-baserade ekvationen, krävs ingen invasiv bestämning av GFR. GFR-estimatet baserat på medelvärdet av de båda estimaten, (eGFRcystatin C + eGFRkreatinin)/2, används. Ju närmare eGFRcystatin C och eGFRkreatinin stämmer överens, desto säkrare är medelvärdesestimatet och om eGFRcystatin C/eGFRkreatinin-kvoten ligger inom intervallet 0,80-1,20 kan man i allmänhet lita på medelvärdesestimatet.

Om estimaten, som genereras av de cystatin C- och kreatinin-baserade ekvationerna, inte stämmer överens, t.ex. om eGFRcystatin C/eGFRkreatinin-kvoten ligger utanför intervallet 0,80-1,20, krävs en klinisk bedömning av patienten.

Om patienten har en muskelmassa tydligt avvikande från medelmuskelmassan i hans/hennes ålderskategori (t. ex. vid paralys, immobilitet, anorexi, överdrivet kroppsbyggande) eller nyligen intagit kokt kött eller ett läkemedel, som påverkar tubuluscellernas utsöndring av kreatinin, skall ett GFR-estimat baserat enbart på cystatin C användas14-18.

Om patienten behandlas med glukokortikoider, peroralt eller intramuskulärt, ökar synteshastigheten för cystatin C, varför i dessa fall ett GFR-estimat baserat enbart på kreatinin (+ålder och kön) skall användas19.

För vuxna patienter som ej hör till någon av ovanstående kategorier kan en invasiv GFR-bestämning, t. ex. bestämning av plasma-clearance av iohexol, krävas. Vid hypertyreos stiger cystatin C-halten medan kreatinin-halten sjunker utan att detta säkert motsvarar GFR-förändringar20.

Beräkninghjälpmedlen på denna webbplats för estimering av relativt GFR baseras på den cystatin C-baserade GFR-estimeringsekvationen i referens 6 (CAPA-ekvationen) samt den kreatinin-baserade GFR-estimeringsekvation i referens 7 och 8 (LM-Rev-ekvationen).

Påvisande av krympt-por-syndrom

Om eGFRcystatin C är < 70% av eGFRkreatinin (dvs eGFRcystatin C/eGFRkreatinin-kvoten är <0,70) utan att några extrarenala influenser på estimaten kan identifieras, lider patienten av krympt-por-syndrom med kraftigt ökad risk för utveckling av allvarlig sjukdom och tidig död, ofta på grund av kardiovaskulära manifestationer9-13. Ökningen i morbiditet och mortalitet är direkt proportionell mot den inverterade eGFRcystatin C/eGFRkreatinin-kvoten och gäller för kvoter <0,821. Det ska påpekas att det ännu ej är bekräftat att krympt-por-syndromet föreligger också hos barn under 18 år.

Beräkning av absolut GFR från relativt GFR

Om man vill studera en persons njurfunktion används oftast måttet "relativ glomerulär filtration" (relativt GFR) i vilket filtrationsenheten är "mL·min-1·(1.73m2)-1", vilket också kan skrivas "mL/min/1.73 m2".

Den relativa glomerulära filtrationen är således normerad till en viss kroppsyta och därigenom blir referensvärdena ("normalvärdena") för män och kvinnor, vuxna och barn, väsentligen desamma och oberoende av den aktuella personens kroppsstorlek (kroppsyta). Den relativa glomerulära filtrationen är lämplig som mått för att ange njurfunktionen hos patienter och för att följa njurfunktionens utveckling. Om man emellertid önskar hjälp med att dosera läkemedel eller kontrastmedel, som till väsentlig del utsöndras via njurarna genom glomerulär filtration, krävs kunskap om absoluta GFR, (mL/min), hos patienten. Estimeringsekvationerna ovan ger estimat för relativt GFR (flik ”Relativt GFR”). Fliken ”Absolut GFR” kan användas för att beräkna en persons absoluta GFR, (ml/min), från personens relativa GFR (mL·min-1·(1.73m2)-1), vikt och längd. Kroppsytans beräknas därvid enligt DuBois och DuBois formel22.

 1. Soveri I, Berg U, Björk J, Elinder CG, Grubb A, Mejare I, Sterner G, Bäck SE on behalf of the SBU review group. Measuring GFR: A Systematic Review. Am J Kidney Dis 2014; 64: 411-424.
 2. SBU. Methods to estimate and measure renal function (glomerular filtration rate). A systematic review. Stockholm: Swedish Council on Health Technology Assessment (SBU); 2012. SBU report no 214.
 3. Grubb A. Non-invasive estimation of glomerular filtration rate (GFR). The Lund model: Simultaneous use of cystatin C- and creatinine-based GFR-prediction equations, clinical data and an internal quality check. Scand J Clin Lab Invest, 2010; 70: 65 - 70
 4. Nyman U, Grubb A, Sterner G, Björk J: Different equations to combine creatinine and cystatin C to predict GFR. Arithmetic mean of existing equations performs as well as complex combinations. Scand J Clin Lab Invest 2009; 69: 619-627.
 5. Grubb A, Nyman U, Björk, J: Improved estimation of glomerular filtration rate (GFR) by comparison of eGFRcystatin C and eGFRcreatinine. Scand J Clin Lab Invest 2012; 72: 73-77.
 6. Grubb A, Horio M, Hansson LO, Björk J, Nyman U, Flodin M, Larssson A, Bökenkamp A, Yasuda Y, Blufpand H, Lindström V, Zegers I, Althaus H, Blirup-Jensen S, Itoh Y, Sjöström P, Nordin G, Christensson A, Klima H, Sunde K, Hjort-Christensen P, Armbruster D, Ferrero C: Generation of a new cystatin C-based estimating equation for glomerular filtration rate using seven assays standardized to the international calibrator. Clin Chem 2014; 60: 974-986. + unpublished observations
 7. Björk J, Grubb A, Sterner G, Nyman U: Revised equations for estimating glomerular filtration rate based on the Lund-Malmö study cohort. Scand J Clin Lab Invest 2011; 71: 232-239.
 8. Nyman U, Grubb A, Larsson A, Hansson L-O, Flodin M, Nordin G, Lindström V, Björk J: The revised Lund-Malmö GFR estimating equation outperforms MDRD and CKD-EPI across GFR, age and BMI intervals in a large Swedish population. Clin Chem Lab Med 2014; 52: 815-824.
 9. Grubb A. Cystatin C is indispensable for evaluation of kidney disease. eJIFCC 2017; 28: 269-276.
 10. Grubb A, Lindström V, Jonsson M, Bäck SE, Åhlund T, Rippe B, Christensson A. Reduction in glomerular pore size is not restricted to pregnant women. Evidence for a new syndrome: “Shrunken pore syndrome”. Scand J Clin Lab Invest 2015; 75: 333-340.
 11. Dardashti A, Nozohoor S, Grubb A, Bjursten H. Shrunken Pore Syndrome is associated with a sharp rise in mortality in patients undergoing elective coronary artery bypass grafting. Scand J Clin Lab Invest 2016; 76:74-81.
 12. Purde MT, Nock S, Risch L, Medina Escobar P, Greb- hardt C, Nydegger UE, Stanga Z, Risch M. The cystatin C/ creatinine ratio, a marker of glomerular filtration quality: associated factors, reference intervals, and prediction of morbidity and mortality in healthy seniors. Transl Res 2016; 169: 80–90.
 13. Sällman-Almén M, Björk J, Nyman U, Lindström V, Jonsson M, Abrahamson M, Schiller Vestergren AL, Lindhe Ö, Franklin G, Christensson A, Grubb A. Shrunken pore syndrome is associated with increased levels of atherosclerosis-promoting proteins. Kidney Int Rep 2019; 4: 67-79.
 14. Thomassen SA, Johannesen IL, Erlandsen EJ, Abrahamsen J, Randers E. Serum cystatin C as a marker of the renal function in patients with spinal cord injury. Spinal Cord 2002; 40:524-8.
 15. Viollet L, Gailey S, Thornton DJ, Friedman NR, Flanigan KM, Mahan JD, Mendell JR. Utility of cystatin C to monitor renal function in Duchenne muscular dystrophy. Muscle Nerve 2009;40:438–42.
 16. Preiss DJ, Godber IM, Lamb EJ, Dalton RN, Gunn IR. The influence of a cooked-meat meal on estimated glomerular filtration rate. Ann Clin Biochem 2007;44:35– 42.
 17. Tangri N, Stevens LA, Schmid CH, Zhang YL, Beck GJ, Greene T, Coresh J, Levey AS. Changes in dietary protein intake has no effect on serum cystatin C levels independent of the glomerular filtration rate. Kidney Int 2011;79:471–7.
 18. Blackwood WS, Maudgal DP, Pickard RG, Lawrence D, Northfield TC. Cimetidine in duodenal ulcer. Controlled trial. Lancet 1976;2:174–6.
 19. Risch L, Herklotz R, Blumberg A, Huber AR. Effects of glucocorticoid immunosuppression on serum cystatin C concentrations in renal transplant patients. Clin Chem 2001; 47:2055-2059.
 20. Karawajczyk M, Ramklint M, Larsson A. Reduced cystatin C-estimated GFR and increased creatinine-estimated GFR in comparison with iohexol-estimated GFR in a hyperthyroid patient: A case report. J Med Case Reports 2008; 2:66.
 21. Herou E, Dardashti A, Nozohoor S, Zindovic I, Ederoth P, Grubb A, Bjursten H. The mortality increase in cardiac surgery patients associated with shrunken pore syndrome correlates with the eGFRcystatin C/eGFRcreatinine-Ratio. Scand J Clin Lab Invest 2019; Epub ahead of print.
 22. DuBois D, DuBois EF. A formula to estimate the approximate surface area if height and weight be known. Arch Intern Medicine. 1916; 17:863-871.

Beräkning av pålitligt estimat av relativt GFR

Använd decimalpunkt

µmol/L mg/dL

Okänt Man Kvinna


CAPA/LM-Rev-kvot <0,70 betyder krympt-por-syndromBeräkning av absolut GFR från relativt GFR

Använd decimalpunkt

a mL/min/1.73 m2